Ara

Baskil Meslek Yüksek Okulu

Program Hakkında

Organik Tarım Programı

Tarihçe

Organik Tarım Programı Baskil Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde 2013 yılında açılmıştır. İlk öğrencisini 2017 yılında almış olup,ilk mezunlarını 2019 yılında verecektir.Organik Tarım Programı ilk yarıyılını Elazığ ili, Baskil İlçesinde yeni tamamlanan Kampüs alanında 2017 yılı sonunda tamamlayacaktır.Baskil Melek Yüksekokulu bünyesinde toplam 3 akademik personel yer almakta olup, uygulama alanları ve laboratuvar imkanları ile ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Profili

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik Tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre bitki hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Kazanılan Derece

Organik Tarım Programı alanında 120 akts kredilik ve 2 yıllık önlisans sistemine tabidir. Program başarılı nir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Organik Tarım alanında önlisans derecesine sahip olunur ve "Ziraat Teknikeri ünvanı alınır.

Kabul Koşulları

YÖK tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde , bu programa öğrenci kabulü Ölçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri ÖSYM'nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.Üniversite Rektörlüğü tarafından her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini belirleyerek ilan eder.Eksik belge veya posta ile kayıt kesinlikle yapılmaz.
Organik Tarım Programında mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Önlisans eğğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçerek Lisans programında öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları önlisans probramların ders planlarında yer alan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve 4 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde ederek Firat Üniverstesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde gösterilen stajını başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

Mezun İstihdam Olanakları

Organik Tarım Programı mezunları; kamu kurum ve kuruluşlarında (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, belediyeler) tarımsal amaçlı kooperatifler, özel işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi işletmelerini de kurarak çalışabilmektedirler.Aynı zamanda Organik Tarım yetiştiriciliği yapan özel çiftliklerde ve kontrol Sertifikasyon kuruluşlarında da görev alabilmnektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise; en az %70'ine , uygulamaların en az %80'ine devam etmiş olmaları gereklidir.Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna arasınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavlarına katkısı ise %60 şeklindedir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinde değerlendirilir. Yarıyılsonu sınavlarında en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA)(BA) (BB)(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.(DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu alığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2:00 olması gerekir.

26.07.2022 12:19

Hızlı Erişim